info@prenajombezstarosti.sk

Technické služby

Technické služby

Jedinou možnou cestou k zhodnoteniu a udržateľnosti investície či majetku je poriadna a profesionálna starostlivosť o technický stav nehnuteľnosti. V spolupráci s kvalitnými „majstrami“ vám zabezpečíme potrebné opravy a úpravy, čím ušetríme váš čas s hľadaním opravárov a riešením prípadných reklamácií. Predajte nám svoje starosti so správou nehnuteľnosti a my ich vyriešime k vašej spokojnosti.

Predávaný byt alebo nebytový priestor je vždy uprataný a pripravený k prenájmu. Spolu s nájomnou zmluvou podpisuje nájomca i predávajúci protokol, v ktorom je okrem stavu meračov zapísaný aj inventár bytu.

Vypracovanie zoznám prác, ktoré bude nájomca povinný dodržiavať, aby sa zachoval čo najlepší stav nehnuteľnosti. Nájomca je povinný sa starať o zverený majetok tak, aby sa predchádzalo jeho nadmernému opotrebeniu a poškodeniu. Preto je dôležité, aby sa dozeralo na udržiavanie poriadku a správne zaobchádzanie so zverenými vecami.

Min. 1 x polročne/ Jedinou možnou cestou k zhodnoteniu a udržateľnosti hodnoty nehnuteľnosti je poriadna a profesionálna starostlivosť o technický stav nehnuteľnosti. Prenechajte to na nás a my to vyriešime k vašej spokojnosti. Pravidelná kontrola stavu nehnuteľnosti a včasné riešenie vzniknutých problémov a nedostatkov zabezpečí, aby boli prípadné nedostatky včas odhalené a odstránené. Po dohode s majiteľom a nájomcom vykonáme kontrolu nehnuteľnosti, na ktorej zisťujeme, či nájomcovia dodržiavajú dohodnuté body, ako sa starajú o zverené veci a či je potrebné spraviť nejaké opravy poprípade výmeny.

Zabezpečíme kvalifikovaného údržbára, opravára a technika na prípadné nutné opravy a revízie a to tak, aby to bolo zrealizované čo najrýchlejšie, kvalitne a za rozumnú cenu.

Sprostredkujeme upratovanie, vymaľovanie, sťahovacie práce a prípadne opravy.

V prípade vymknutia alebo straty kľúčov prídeme nájomníkovi otvoriť dvere a v prípade zalomenia alebo nefunkčnosti zámku zabezpečíme zámočníka.