info@prenajombezstarosti.sk

KONTROLA PLATENIA NÁJMU.

Minimálne jedenkrát polročne navštevuje náš kontrolný pracovník prenajaté nehnuteľnosti za účelom kontroly jej stavu.

Kontrolujeme funkčnosť spotrebičov, počet osôb užívajúcich prenajatú nehnuteľnosť a či nedochádza k porušovaniu nájomnej zmluvy, či nie je poškodený nábytok alebo nie je potrebné vykonať opravy.